CONTOH JAWAPAN KBKK/KBAT SEJARAH SPM


BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

v  Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan Indus

    dapat dicontohi dalam memajukan negara kita?

v  Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari oleh

    generasi muda hari ini daripada sifat

    keterbukaan Tamadu Indus.

ü  Peningkatan kemahiran

ü  Berlaku pertukaran teknologi

ü  Peningkatan dalam aspek seni bina


v  Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat Indus dalam membina bandar terancang.

ü  Bersikap inovatif

ü  Menerima pandangan dan pendapat

ü  Pertukaran teknologi


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang?

ü  Sifat keterbukaan masyarakat Indus

ü  Melakukan teknologi pembakaran batu bata

ü  Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri


v  Pada pendapat anda, mengapakah Tamadun

Indus dianggap memberi sumbangan yang penting   

kepada peradaban manusia.

ü  Keamanan ialah teras kekuatan sebuah bangsa

ü  Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang

ü  Sifat keterbukaan masyarakat dalam membuat

      hubungan luar


v  Adakah kawasan tempat tinggal anda sebuah

    kawasan petempatan terancang?

    Berikan alasan-alasan anda.

(A) Terancang

ü  Bangunan tersusun

ü  Jalan raya lurus dan tersusun

ü  Kemudahan infrastruktur yang kemas kini

(B)  Tidak Terancang

ü  Bangunan berserabut

ü  Jalan raya tidak tersusun

ü  Kemudahan infrastruktur yang lemah


v  Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda

    dapat memastikan keindahan bandar terpelihara?

ü  Menjaga kebersihan bandar

ü  Mengelak membuang sampah merata-rata

ü  Mengadakan kempen kebersihan

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

peranan golongan bangsawan dalam Tamadun

Hwang Ho.

ü  Menguruskan pertahanan

ü  Bertanggungjawab memungut cukai

ü  Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran raja


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam

bidang pertanian kepada peradaban manusia.

ü  Memperkenalkan sistem pengairan

ü  Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

ü  Menggunakan cangkul dan sabit


v  Pada pendapat anda, mengapakah karya Sun

Tzu iaitu ’The Art of War’ popular sehingga

hari ini?

ü  Cara-cara menangani musuh

ü  Membicarakan selok-belok perang

ü  Diaplikasi dalam urusan perniagaan


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

senaraikan faktor-faktor kemajuan sesebuah

tamadun.

ü  Lokasi yang strategik

ü  Kecekapan pemerintah

ü  Kewujudan keamanan


BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

-Pada pandangan anda, apakah kepentingan aspek pemerintahan kepada sesebuah negara?
 a) Dapat melicinkan pentadbiran sesebuah negara
 b) Menjamin kestabilan politik
 c) Pemerintahan lebih cekap dan berkesan
 d) untuk mengelakkan penyelewengan kuasa
 e) Simbol kerajaan yang berdaulat
 f) Kebajikan rakyat terbela
 g) Rakyat berhak menentukan hala tuju politik negaranya

-Bincangkan kepentingan pendidikan kepada ketamadunan bangsa.
 a) Rakyat dapat menimba ilmu pengetahuan
 b) Negara akan maju
 c) Melahirkan individu modal insan yang cemerlang
 d) Pendidikan akan melahirkan minda kelas pertama
 e) Dapat mengelakkan sesebuah bangsa jatuh/mundur ke zaman gelap
 f) Melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek
 g) Pendidikan menyediakan acuan pengkhususuan pekerjaan berdasarkan pasaran kerja.

-       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, cadangkan langkah-langkah berkesan untuk memelihara warisan seni bina bersejarah di negara kita.
 a) Menggazet tapak seni bina sebagai tapak warisan sejarah negara
 b) Menggubal undang-undang /akta yang melindungi seni bina bersejarah negara
 c) Menguatkuasakan undang-undang sedia ada
 d) Memperbaiki kerosakan pada seni bina bersejarah negara
 e) Sokongan daripada badan-badan NGO dan sukarelawan
 f) Memupuk kesedaran pemuliharaan seni bina negara sejak di bangku sekolah melalui kempen dan pendidikan.

-Mengapa manusia perlu kepada kehidupan beragama?

 a) Sifat semulajadi manusia yang sentiasa memerlukan petunjuk dan bimbingan.
 b) Agama mengajar manusia nilai-nilai moral yang baik.
 c) Menunjukkan ketamadunan bangsa tersebut.
 d) Agama sebagai panduan menjalani kehidupan seharian
 e) Agama sebagai alat penyatuan masyarakat
 f) Untuk beribadat kepada Tuhan.

BAB 3 

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

v  Pada pendapat anda, mengapakah petempatan

    awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf

    sebagai sebuah kerajaan?

ü  Pemerintahnya belum bergelar raja


v  Mengapakah Malaysia kini menumpukan semula

    kegiatan ekonomi pertanian?

ü  Untuk keperluan sendiri

ü  Menambahkan pendapatan

ü  Tidak bergantung import makanan

ü  Memberi peluang pekerjaan

   

v  Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda

boleh membantu meningkatkan hasil pertanian

negara?

ü  Meningkatkan ilmu di bidang pertanian

ü  Memilih subjek berkaitan pertanian di sekolah

ü  Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian

      tempatan

ü  Galak rakan membeli barangan keluaran tempatan

v  Seandainya anda ingin memajukan kawasan anda

sebagai pusat perdagangan antarabangsa,    

apakah usaha yang perlu anda lakukan?

ü  Memberi jaminan keselamatan

ü  Mengenakan cukai yang berpatutan

ü  Tenaga buruh berkualiti

ü  Memilih tempat strategik

ü  Menggunakan bahasa antarabangsa dalam urusan

     perdagangan / bahasa Inggeris


v  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

    pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang

    menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?

ü  Rajin berusaha

ü  Tidak mudah berputus asa

ü  Mahir dalam ilmu pelayaran

ü  Berani belayar di lautan luas

ü  Mempunyai sistem pentadbiran yang teratur


v  Sebagai generasi muda hari ini, mengapakah

    kita wajar mempertahankan institusi beraja?

ü  Mengekalkan kestabilan negara

ü  Mematuhi undang-undang

ü  Menepati amalan demokrasi

ü  Negara sentiasa berada dalam keadaan aman

ü  Mengekalkan kesetiaan rakyat


v Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kebebasan beragama diamalkan di negara Malaysia?

ü  Kebebasan menyambut perayaan agama masing-

      masing

ü  Perlembagaan Malaysia telah menetapkan

      kebebasan beragama

ü  Kebebasan membina tempat beribadat selagi

      mematuhi undang-undang

ü  Sambutan perayaan setiap kaum turut diraikan

      oleh rakyat berbilang kaum

ü  Terdapat peruntukan kewangan bagi setiap kaum

      untuk membina rumah ibadat


v  Sekiranya anda seorang pengkaji batu bersurat,

apakah maklumat yang mungkin anda peroleh

daripada batu bersurat.

ü  Agama

ü  Undang-undang

ü  Pemerintahan raja

ü  Arahan dan amaran rajav  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah

kepentingan monumen dalam kerajaan awal     

di Asia Tenggara.

ü  Melambangkan orde kosmos

ü  Memperingati tokoh ternama

ü  Memperingati peristiwa penting

ü  Tempat menyimpan patung dewa utama

ü  Melambangkan kehebatan seni binanya

ü  Berperanan sebagai rumah ibadat Hindu Buddha


v  Pada pandangan anda, mengapakah monumen seperti candi perlu dikekalkan sebagai suatu khazanah negara

ü  Berperanan sebagai rumah ibadat

ü  Tempat menyimpan abu jenazah raja

ü  Melambangkan kehebatan seni binanya

ü  Tempat menyimpan patung dewa utama

ü  Melambangkan orde kosmos kerajaan awal

ü  Melambang keagungan seseorang pemerintah


v  Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara?

ü  Meningkatkan pencapaian bidang intelek

      masyarakat

ü  Menunjukkan arahan dan pemberitahuan

      pemerintah kepada rakyat

ü  Bahasa keagamaan dalam buku agama

ü  Perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu

ü  Bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal


v  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara berjaya mempelbagaikan kebudayaan dan membina keharmonian dalam masyarakat?

ü  Sikap inovatif dan kreatif

ü  Mempunyai pemikiran yang terbuka

ü  Hidup bersatu padu

ü  Mengamalkan sikap kerjasama


v  Bagaimanakah generasi muda kini boleh memainkan peranannya untuk mengembalikan kegemilangan kerajaan-kerajaan lampau?

ü  Berani melayari lautan luas

ü  Berani menceburi bidang perdagangan laut

ü  Seharusnya mempunyai semangat meneroka

ü  Berbangga dengan keturunan yang mahir dalam

      kelautan

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

-Bincangkan usaha-usaha berkesan untuk mengelakkan sesebuah bangsa terjerumus kepada zaman jahiliah.

a) Patuh kepada ajaran agama
b) Mementingkan ilmu pengetahuan
c) Mengikis sikap taksub/semangat assabiah
d) Menyemai perasaan nasionalisme
e) Bersikap patriotik
f) Membanteras gejala sosial

-Apakah kepentingan isi kandungan Surah Al Alaq, ayat 1 hingga 5 kepada umat Islam?
a) Melalui pembacaan, ilmu pengetahuan dapat diperoleh
b) Menandakan tamatnya zaman jahiliah dan bermulanya zaman ilmu Islam/tamadun Islam
c) Menggalakkan umatnya membuat kajian terhadap sesuatu perkara 
d) Bangsa akan berjaya jika menguasai ilmu pengetahuan
e) Bangsa itu akan memperoleh kejayaan yang cemerlang
f) Ilmu dapat membina masyarakat

-Iktibar yang diperolehi daripada perjuangan Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan dakwah Islam di Makkah.
a) Sabar dalam menyebarkan ajaran Islam
b) Berdakwah dengan penuh hikmah
c) Bijaksana dalam merangka program dakwah Islam
d) Menunjukkan sikap kepimpinan yang tinggi
e) Jujur dalam perbuatan dan kata-kata
f) Sentiasa meletakkan usaha diiringi dengan tawakal/berserah kepada AllahBAB 5 

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

v  Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk

    mengelakkan peperangan daripada berlaku?

ü  Saling bertolak ansur

ü  Menghormati hak asasi

ü  Mengamalkan akhlak yang mulia

ü  Kepimpinan melalui teladan


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

iktibar yang boleh diambil apabila berlakunya

peperangan?

ü  Peperangan telah memusnahkan hasil tanaman

ü  Ramai yang akan terkorban akibat daripada

      peperangan

ü  Peperangan akan menyebabkan kemusnahan harta

      benda

ü  Timbul kesedaran tentang pentingnya kedamaian

      dan keamanan


v Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,   

jelaskan konsep hijrah yang  diamalkan pada

hari ini?

ü  Mereka dianggap sebagai pelarian

ü  Kehadiran mereka ke sesebuah negara tidak

      diundang

ü  Mereka akan dihantar semula ke negara tempat

      asal masing-masing

ü  Penghijrahan sesuatu kelompok manusia akibat

      daripada peperangan


v  Berikan beberapa contoh yang menunjukkan

konsep hijrah boleh diamalkan oleh pelajar     

untuk mencapai kecemerlangan diri dalam   

kehidupan seharian.

ü  Perubahan dari tidak berdisiplin kepada

      berdisiplin

ü  Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha

ü  Tidak menghormati orang tua kepada

      menghormati orang tua

ü  Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada

      yang positif


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    nyatakan kepentingan pembukaan semula

    Kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w.

ü  Islam tersebar secara aman

ü  Agama menyembah berhala dihapuskan

ü  Kota Makkah menjadi kota suci umat Islam

ü  Kehidupan orang Islam menjadi aman damai


BAB 6 

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

v  Pada pendapat anda, apakah faktor yang

menyebabkan kerajaan Bani Umaiyah mencapai

kejayaan dalam pelbagai bidang.

ü  Berpandangan jauh

ü  Perancangan yang baik

ü  Kebijaksanaan pemerintahan

ü  Melaksanakan pembaharuan


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

ü  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

ü  Mempertingkat kegiatan penyelidikan dan kajian

ü  Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya

      yang diterjemah ke dalam bahasa Arab


v  Mengikut pendapat anda, apakah peranan pihak kerajaan dalam memajukan bidang pendidikan  di negara kita?

ü  Memberi galakan berbentuk ganjaran

ü  Membina lebih banyak sekolah

ü  Membina perpustakaan yang lengkap

ü  Mewajibkan pendidikan

ü  Membina lebih banyak pusat pengajian tinggi


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?

ü  Menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi

ü  Mewujudkan pusat penyelidikan ilmu

ü  Menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia

ü  Perbanyakkan aktiviti penterjemahan

ü  Melahirkan ramai ilmuan tempatan

ü  Menyediakan lebih banyak perpustakaan


v  Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda bagi membentuk budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi  di negara kita?

ü  Memelihara warisan ilmu daripada lenyap

ü  Menghargai ilmu pengetahuan

ü  Keterbukaan menerima ilmu daripada pelbagai

      sumber asing

ü  Meningkatkan mutu ilmu

ü  Membudayakan tabiat suka membaca

ü  Mengamalkan sikap cuba jaya

ü  Belajar bersunguh-sungguh

ü  Membuat inovasi / rekaan baru / bersikap inovatif

ü  Meningkatkan kemahiran berfikir


v  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah demi

    memperkukuhkan negara kita Malaysia.

ü  Mencintai tanah air

ü  Bertolenrasi / bertolak ansur

ü  Mewujudkan perpaduan kaum

ü  Melahirkan semangat patriotisme

ü  Menyertai pasukan sukarela / PLKN


v  Sekiranya anda seorang mubaligh yang menyebarkan Islam di Eropah pada abad ke-14 Masihi, apakah ciri-ciri yang mesti anda miliki bagi melaksanakan misi tersebut?

ü  Tabah semasa menghadapi cabaran

ü  Memiliki sifat siddiq / berkata benar

ü  Memiliki sifat amanah / dipercayai

ü  Memiliki sifat fatanah / bijaksana

ü  Kebolehan berkomunikasi dengan baik


v  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang membawa kepada kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara?

ü  Tegas

ü  Amanah

ü  Inovatif

ü  Menguasai teknologi moden dan terkini

ü  Optimis / berpandangan jauh / berfikiran positif


v  Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin, bagaimanakah anda dapat mengekalkan kegemilangan negara?

ü  Kepimpinan yang berwibawa

ü  Perpaduan dalam kalangan penduduk

ü  Dasar toleransi antara golongan pemerintah dan

      diperintah

ü  Kebijaksanaan pemerintah

ü  Meningkatkan kecemerlangan / kegemilangan ilmu


v  Kemunculan, perkembangan dan kejatuhan Islam dalam sejarah perkembangan tamadun manusia memberikan banyak pengajaran kepada kita hari ini. Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

ü  Sumbangan pemerintah juga sangat penting

ü  Mengajar kita bahawa perpaduan amat penting

ü  Sumbangan golongan cerdik pandai sangat penting

ü  Menekankan kemajuan politik seiring dengan

      perkembangan ilmu

ü  Menekankan kemajuan sosial seiring dengan

      perkembangan ilmu

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    nyatakan faktor kelangsungan sesebuah tamadun.

ü  Menjaga keamanan

ü  Sumbangan golongan cerdik pandai

ü  Perpaduan penting untuk penerusan sesuatu

      ummah

ü  Kemampuan masyarakat menguasai segala bidang

      kehidupan

ü  Kompromi dan toleransi penting dalam sesebuah

      negara yang pelbagai kaum

ü  Peranan pemerintah penting untuk menentukan

     jatuh bangunnya sesebuah tamadaun


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    bagaimanakah cara-cara kehidupan sosial

    yang dicadangkan oleh Islam?

ü  Berasaskan kecemerlangan individu bukan

      berasaskan keturunan

ü  Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi

      mengawal diri dan perasaan

ü  Setiap perlakuan manusia perlu mengikut landasan

      Islam yang telah ditetapkan

ü  Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang

      individu dengan individu yang lain kecuali

      taqwa


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

    kerajaan boleh mencapai kegemilangannya?

ü  Kemajuan ICT

ü  Rakyat yang taat setia

ü  Mempunyai teknologi

ü  Kemajuan dalam sains


BAB 8 

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM             DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

v  Pada pendapat anda, mengapakah undang-

undang mengecualikan raja daripada sebarang   

hukuman?

ü  Melambangkan kedudukan raja

ü  Sultan sebagai kuasa tertinggi dalam kerajaan


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sistem

pendidikan boleh menjana perpaduan  

masyarakat Malaysia masa kini.

ü  Mempunyai satu bahasa kebangsaan

ü  Pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

ü  Mewujudkan hubungan yang sihat antara kaum

ü  Memupuk perpaduan melalui sekolah wawasan

ü  Melalui penyeragaman kurikulum yang bercorak

      kebangsaan

v  Pada pendapat anda, apakah kepentingan

    undang-undang kepada sesebuah negara?

ü  Menjamin keamanan

ü  Mengekalkan perpaduan kaum

ü  Mengawal tingkah laku masyarakat

ü  Menjamin keharmonian hidup masyarakat

ü  Menentukan hukuman terhadap kesalahan yang

     dilakukan


v  Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan

kehadiran Islam  terhadap perkembangan

undang-undang di Tanah Melayu?

ü  Hukum Islam sebagai asas perundangan

ü  Mengembangkan undang-undang bertulis

ü  Undang-undang ditulis menggunakan tulisan jawi

ü  Terdapat hukum berpegang kepada hukum syarak

ü  Fasal-fasal dalam undang-undang menunjukkan

      kekuatan agama Islam


v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan

    pendidikan dalam kehidupan

    masyarakat hari ini.

ü  Memajukan diri

ü  Pembangunan negara

ü  Selaras dengan ajaran agama

ü  Menjadi pemimpin berwibawa

ü  Mendapat peluang pekerjaan yang baik


v  Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah

unsur-unsur Islam mampu membawa negara    

ke arah kemajuan?

ü  Mentaati pemerintah

ü  Mementingkan perpaduan

ü  Memartabatkan ilmu pengetahuan

ü  Mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

ü  Mementingkan keamanan / peperangan

ü  Kerjasama semua golongan masyarakat


v  Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri seorang

    pedagang yang berjaya?

ü  Amanah                             

ü  Berilmu

ü  Gigih

ü  Bertolak ansur

ü  Tidak menindas


v  Berdasarkan pemerhatian anda, apakah fungsi

    wang pada masa kini?

ü  Kuasa membeli

ü  Lambang status

ü  Keperluan hidup

ü  Keselesaan hidup

ü  Memenuhi kehendak


BAB 9 

PERKEMBANGAN DI EROPAH

v  Pada pandangan anda, apakah iktibar zaman gelap di Eropah kepada generasi muda hari ini?

ü  Memajukan ekonomi

ü  Perlu kreatif dan inovatif

ü  Perlukan kerajaan yang kukuh

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Perlu mementingkan ilmu pengetahuan


v  Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka?

ü  Raja memiliki tanah secara mutlak

ü  Pentadbirannya dibantu oleh pembesar

ü  Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk

      ditadbir

ü  Pembesar mendapat naungan / tenaga dan cukai

      kepada raja

ü  Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai

      kepada raja

ü  Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada

      golongan pembesar

ü  Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan

      golongan yang diperintah


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah

negara dapat mengelakkan kehidupan Zaman

Gelap di Eropah daripada berlaku.

ü  Menggalakkan kegiatan ilmu pengetahuan

ü  Membiayai kegiatan ilmu pengetahuan

ü  Mewujudkan pemerintahan pusat yang kuat

ü  Menubuhkan instituís pengajian tinggi seperti

      universiti secara meluas

ü  Memastikan keamanan dan kestabilan berlangsung

      dalam negara

ü  Meluaskan kegiatan ekonomi negara

ü  Memastikan sektor ekonomi meliputi pelbagai

     sektor / tidak bergantung kepada satu-satu

     pengeluaran sahaja

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

iktibar yang boleh diambi daripada

perkembangan pada Zaman Renaissance?

ü  Berani mempunyai sifat inkuiri

ü  Menggunakan minda sepenuhnya

ü  Kita harus meneroka ilmu pengetahuan

ü  Menekankan pemikiran logik dan saintifik

ü  Berani untuk meneroka perkara dan bidang baru


v  Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari

    daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan
      masyarakat Eropah.

v  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang

boleh diambil oleh generasi muda hari ini

daripada zaman penjelajahan dan penerokaan

Barat?

ü  Optimistik                                     

ü  Tidak mudah putus asa

ü  Membentuk keyakinan diri

ü  Meluaskan pengetahuan

ü  Sifat sanggup mengambil risiko

ü  Keberanian menghadapi cabaran

ü  Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan

ü  Semangat inkuiri yang tinggi untuk berjaya


BAB 1  

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    berikan dua kesan pengenalan sistem

birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran

Asia Tenggara

ü  Penubuhan Kerajaan Pusat

ü  Pentadbiran pusat diketuai gabenor General

ü  Raja kehilangan kuasa

ü  Pentadbiran dijalankan melalui biro

ü  Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro

ü  Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran

ü  Pengenalan sistem Undang-undang Barat

ü  Pembesar tempatan kehilangan pengaruh


v  Pada pandangan anda, mengapakah ciri-ciri

perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara   

bertukar menjadi lebih radikal?

ü  Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang

      dibuat

ü  Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah

ü  Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal

ü  Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan

ü  Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang

      berdaulat

v  Pada pandangan anda, apakah iktibar yang

diperoleh daripada perkembangan nasionalisme

yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara.

ü  Perjuangan secara berorganisasi

ü  Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

ü  Bersatu padu dalam perjuangan

ü  Sikap berdisiplin

ü  Gigih berusaha

ü  Tolong-menolong / bekerjasama

ü  Mempunyai semangat setia negara yang tinggi

ü  Kebijaksanaan pemimpin


v  Pada pendapat anda, mengapakah semangat

nasionalisme perlu dipupuk sejak daripada

bangku sekolah lagi?

ü  Negara akan aman damai

ü  Rakyat hidup bersatupadu

ü  Wujud rasa sayangkan negara

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Rela mempertahankan maruah negara

ü  Memupuk perasaan bangga pada negara

ü  Memupuk taat setia kepada pemerintah

ü  Dapat mengekalkan kedaulatan negara

ü  Rakyat mematuhi undang-undang negara

ü  Memperkukuhkan taat setia rakyat pada negara


v  Sebagai seorang warganegara, berikan bukti

bahawa anda cintakan negara Malaysia.

ü  Mengibarkan bendera

ü  Menghormati lagu kebangsaan / lambang-lambang

      negara

ü  Mengamalkan prinsip Rukun Negara

ü  Berdisiplin / menghormati undang-undang

ü  Menghormati perlembagaan


v  Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah

peranan anda untuk mengukuhkan institusi

pemerintahan negara?

ü  Mengukuhkan kepimpinan negara

ü  Mengisi kemerdekaan dengan kemajuan

ü  Sentiasa memberi sokongan kepada pemerintahan

      negara

ü  Membentuk permuafakatan antara rakyat dan

      institusi pemerintahan

ü  Berganting bahu membantu dan menyokong

      institusi pemerintahan

ü  Mewujudkan perpadaun dalam kalangan rakyat

      berbilang kaum

ü  Memupuk perasaan setia /cinta akan negara

ü  Bersifat patriotik

BAB 3  

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

v Pada pendapat anda, apakah amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita.

ü  Bijaksana

ü  Perundingan

ü  Perundangan

ü  Pakatan Murni

ü  Amalan bekerjasama

ü  Pemuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin

ü  Pemuafakatan antara pemimpin dengan rakyat


v  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu

    mempertahankan kedaulatan warisan

    Kesultanan Melayu?

ü  Mempertahankan kedaulatan negara

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Melindungi kepentingan rakyat

ü  Menjamin kesentosaan sistem pemerintahan

ü  Menjamin taat setia rakyat

ü  Melahirkan masyarakat bersatu padu / perpaduan

      kaum / perpaduan negara

ü  Menjadi lambang/simbol/tanda /identiti /negara


v  Pada pandangan anda, mengapakah institusi

    Kesultanan Melayu perlu dipertahankan

ü  Lambang perpaduan

ü  Lambang taat setia rakyat

ü  Memelihara agama Islam

ü  Lambang ketuanan orang Melayu

ü  Memelihara warisan bangsa

ü  Asas pembentukan negara dan bangsa

ü  Asas pemerintahan Raja Berperlembagaan

ü  Memelihara keharmonian rakyat berbilang kaum

ü  Memelihara hak istimewa orang Melayu


v  Mengapakah kita perlu mengekalkan institusi

    kesultanan di negara kita?

ü  Payung negara

ü  Ketuanan Melayu

ü  Ketua agama Islam

ü  Lambang perpaduan

ü  Lambang kedaulatan negara

ü  Simbol keutuhan negara

ü  Mengekalkan keharmonian

ü  Tonggak keagungan kerajaan Malaysia

ü  Memelihara hak keistimewaan orang Melayu

ü  Memelihara agama Islam sebagai agama rasmi

      negara

v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan

lambang-lambang negara kepada kerajaan

Kesultanan Melayu Melaka?

ü  Menjadi identiti sesebuah negara

ü  Penyatuan negara dan bangsa

ü  Warisan Kerajaan Kesultanan Melaka

ü  Melambangkan kebesaran sultan

ü  Lambang kebesaran / kedaulatan kesultanan

      Melayu


v  Mengikut pengetahuan sejarah anda

    mengapakah Undang-undang Tubuh Terengganu

diwujudkan?

ü  Mengekalkan amalan sistem monarki

ü  Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan

ü  Menghalang British meluaskan kuasanya               

      di Terengganu

ü  Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah

     Terengganu

ü  Sebagai benteng untuk mengekalkan kedaulatan

      negari Terengganu

ü  Mewujudkan keyakinan kepada pemerintah yang

      berdasarkan keadilan


v  Pada pendapat anda, apakah isu-isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan yang mantap di negara kita?

ü  Menjaga hak asasi manusia

ü  Mengukuhkan perpaduan antara kaum

ü  Agama Islam sebagai agama rasmi negara

ü  Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

ü  Mengukuhkan taat setia rakyat kepada negara

ü  Mengambil kira kedudukan Raja-Raja Melayu

ü  Mengambil kira hak istimewa orang Melayu

ü  Memantapkan sistem pentadbiran / pemerintahan

ü  Mengutamakan kebajikan semua golongan rakyat


v  Sebagai generasi muda, mengapakah anda perlu

    menghormati perlembagaan negara?

ü  Undang-undang tertinggi yang menjadi asas

      pembentukan kerajaan

ü  Perlembagaan menjamin kestabilan negara

ü  Perlembagaan memenuhi aspirasi rakyat

ü  Dapat mengelak perbalahan antara kaum

ü  Dapat mengelak perbalahan antara agama

ü  Menjamin taat setia rakyat kepada negara

ü  Perlembagaan menjamin hak asasi dan kebebasan

      rakyat

ü  Perlembagaan dapat mengelak berlakunya kacau

      bilau dalam negara

BAB 4  

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA       

v  Apakah iktibar yang anda peroleh daripada

    pemimpin Melayu dalam merealisasikan

    pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

ü  Kerjasama dalam kalangan raja-raja Melayu

ü  Kerjasama mempertahankan bahasa Melayu

ü  Kerjasama antara pemimpin-pemimpin Melayu

ü  Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pemimpin

ü  Berpegang kepada peribahasa seperti aur dengan

      tebing

ü  Mempercepatkan semangat perjuangan menuntut

      kemerdekaan


v  Mengapakah perlu wujudnya kerjasama antara

    Raja-raja dan pemimpin pada hari ini?

ü  Menjamin keadilan sejagat

ü  Menggalakkan perpaduan kaum

ü  Mengelakkan rasa tidak puas hati antara kaum

ü  Supaya pembangunan dinikmati bersama

ü  Mewujudkan semangat kebersamaan

ü  Mewujudkan kestabilan politik

ü  Mewujudkan keamanan negara


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu hasil

pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?

ü  Kuasa raja-raja Melayu dikembalikan

ü  Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

ü  Status quo negeri-negeri Melayu dilindungi

ü  Syarat kerakyatan kepada orang dagang

      diperketatkan


v  Pada pandangan anda, mengapakah orang

Melayu boleh menerima Persekutuan Tanah

Melayu 1948?

ü  Kuasa dan kedudukan sultan dipulihkan

ü  Pembahagian kuasa yang jelas antara kerajaan

      pusat dengan kerajaan negeri

ü  Kerakyatan tidak diberi sewenang-wenangnya

ü  Orang Melayu diakui ketuanannya

ü  Negeri-negeri Melayu mendapat perlindungan

ü  Memartabatkan kedudukan Islam

ü  Adat istiadat Melayu dimartabatkanv  Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi

    ke atas Tanah Melayu sekiranya

    Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak dibentuk?

ü  Orang Melayu memberontak

ü  Kedudukan agama Islam dicabar

ü  Tanah Melayu menjadi jajahan British

ü  Raja-raja Melayu kehilangan kedudukan

ü  Pendidikan orang Melayu semakin terabai

ü  Ekonomi negara dikuasai oleh orang dagang

ü  Status quo orang Melayu sebagai peribumi

      tercabar


BAB 5   :  PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

v  Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah

pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong

Pakatan Murni di Persekutuan Tanah Melayu

yang merdeka.

ü  Mereka menyedari bahawa pakatan ini akan

      mewujudkan perpaduan yang jitu

     antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu

ü  Menerusi Pakatan Murni keharmonian kaum dapat

      dicapai

ü  Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan

      konsep Raja Berperlembagaan dibentuk


v  Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh

menerapkan unsur-unsur pakatan murni dalam

kehidupan seharian?

ü  Menghasilkan perpaduan kaum

ü  Wujudkan kerjasama dalam kalangan masyarakat

      berbilang kaum

ü  Wujud permuafakatan politik antara kaum

ü  Wujud parti berbilang bangsa

ü  Menyokong pelaksanaan sekolah wawasan

ü  Menggunakan bahasa kebangsaan

ü  Mengamalkan budaya kebangsaan


v  Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah

    kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara?

ü  Menghargai kebijaksanaan pemimpin negara

ü  Mendukung konsep kerjasama /toleransi

ü  Kemakmuran negara dipelihara

ü  Bersatupadu / perpaduan

ü  Taat kepada pemerintah / kerajaan

ü  Mengamalkan rasa hormat menghormati

ü  Mengadakan rundingan / pemuafakatan

ü  Saling faham memahamiv  Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab

    warganegara dalam memelihara

    kemerdekaan negara?

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Menjaga nama baik negara

ü  Menjaga keamanan negara

ü  Menjaga keharmonian kaum

ü  Mengharumkan nama negara

ü  Mewujudkan perpaduan kaum

ü  Meningkatkan kemajuan ekonomi

ü  Merealisasikan konsep satu Malaysia


v  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam

mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang

kaum.

ü  Menyertai aktiviti sukan

ü  Saling kunjung-mengunjung semasa perayaa kaum

ü  Pengaulan / aktiviti melibatkan pelbagai kaum

ü  Menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

ü  Menghayati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu

      dalam meningkatkan perpaduan


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah

tindakan Tunku Abdul setelah memenangi

pilihanraya pada tahun 1955 sehingga mencapai

kemerdekaan

ü  Membentuk kabinet

ü  Menuntut kemerdekaan

ü  Berunding dengan pihak British

ü  Mengetuai rombongan ke London

ü  Membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan


v  Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil

    kebijaksanaan pemimpin nagara.

Pada pandangan anda, apakah pendekatan

terbaik dalam memastikan kemerdekaan yang

kita nikmati akan terus dipelihara?

ü  Mendukung konsep kerjasama

ü  Tolak ansur / toleransi antara pelbagai kaum

ü  Memelihara perpaduan antara kaum

ü  Menyelesaikan masalah hubungan antara kaum

      melalui meja rundingan

ü  Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana

      muafakat

ü  Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung


BAB 6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Apakah tanggungjawab anda jika negara menghadapi ancaman seperti konfrontasi dari pihak luar?

 • bersatu mempertahankan kedaulatan
 • meniup semangat perjuangan dalam kalangan rakyat
 • mematuhi arahan kerajaan
 • memberi bantuan seperti kewangan dan maklumat
 • menganggotai pasukan sukarela/pasukan keselamatan
 • sanggup berkorban demi negara
 • mendoakan kesejahteraan negara
 • menyokong tindakan kerajaan dan tentera
2. Pembentukan  Malaysia seperti mustahil akibat penentangan dalam dan luar negara. Apakah kekuatan yang membawa kepada kejayaan pembentukan Malaysia?
 • kebijaksanaan pemimpin
 • sanggup bekerjasama
 • sikap tolak ansur
 • mengamalkan prinsip diplomatik
 • menghormati kedaulatan negara
 • pandangan rakyat diambil kira
 • hak rakyat dilindungi
 • menjalin kerjasama antarabangsa seperti PBB.
3. Kebaikan penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini.
 • keluasan negara bertambah
 • bilangan penduduk bertambah
 • pertahanan negara lebih kukuh
 • komunis dapat dibanteras
 • penjajahan asing dapat ditamatkan
 • merapatkan hubungan antara kaum
 • memperkaya budaya negara
 • meluaskan pasaran dalam negara
 • sumber hasil negara dapat dioptimumkan
 • negeri kurang maju dapat dibangunkan
 • hak rakyat bumiputera dilindungi
 • negara akan pesat membangun
 • pendapatan negara meningkat
 • kepelbagaian budaya dan adat
 • unik kerana berbilang kaum dan etnik
4. Usaha membentuk negara dan bangsa berteraskan konsep 1 Malaysia:
 • bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
 • pendidikan kebangsaan
 • amalan kebudayaan kebangsan
 • ziarah antara satu sama lain
 • kegiatan sukan tanpa mengehadkan penyertaan satu-satu kaum
 • kebebasan beragama
 • penghayatan Rukun Negara
 • perkongsian hari perayaan
5. Bagaimanakah anda dapat meyumbang kepada kemajuan negara kita Malaysia?
 • menghormati raja /pemimpin
 • sayang akan negara
 • hidup bersatu padu
 • berpendidikan tinggi
 • mematuhi undang-undang
 • mendaulatkan perlembagaan
 • memberli barangan buatan Malaysia
 • menghargai keamanan negara
 • kreatif dan inovatif
 • mengisi kemerdekaan/mengekalkan kemerdekaan

BAB 7  

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

v  Bagaimanakah perlembagaan negara dapat

memperkukuhkan perpaduan dan keamanan

negara kita, Malaysia?

ü  Wujud pakatan murni

ü  Keharmonian kaum dapat dicapai

ü  Negara dapat dibentuk tanpa pertumpahan darah

ü  Wujud sebuah negara yang berdaulat

ü  Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

ü  Mengutamakan keamanan


v  Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini

supaya mereka menjadi  warganegara Malaysia  

yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen

Malaysia.

ü  Setia kepada raja dan negara

ü  Memperkasa perpaduan kaum

ü  Menjadi manusia berilmu pengetahuan

ü  Patuh kepada undang-undang negara

ü  Tidak menghina instituís beraja dalam negara


v  Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan

      kepada raja dan negara Malaysia?

ü  Tidak memburuk-buruk nama negara

ü  Sanggup berkorban untuk tanah air

ü  Tidak menderhaka kepada raja dan negara

ü  Bersatupadu / bertoleransi / bekerjasama

ü  Mematuhi undang-undang dan perlembagaan

       negara

ü  Sentiasa bersyukur pada kemakmuran negara

ü  Mengibarkan bendera Malaysia pada bangunan

      kerajaan


v  Pada pandangan anda, mengapakah perlu

wujudnya hubungan baik antara Kerajaan    

Persekutuan dengan Kerajaan Negeri?

ü  Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik

ü  Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin

      keharmonian

ü  Sentiasa mengamalkan toleransi untuk

      kepentingan bersama

ü  Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah dan

      berasingan

ü  Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang

      stabil dan berwibawa

v  Mengapakah pemerintah Malaysia memilih untuk

    membentuk negara persekutuan.

ü  Menyatukan wilayah yang berasingan

ü  Membentuk kerajaan yang stabil

ü  Mewujudkan kecekapan pentadbiran

ü  Mengukuhkan pentadbiran

ü  Memajukan ekonomi


v  Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan

adalah merujuk kepada hasrat YAB Perdana

Menteri Malaysia untuk melahirkan ’Konsep

Satu Malaysia’

Jelaskan peranan generasi muda Malaysia dalam

merealisasikan hasrat tersebut.

ü  Saling menghormati

ü  Mewujudkan perpaduan

ü  Mempunyai sahsiah yang baik

ü  Bertanggungjawab / akauntabiliti

ü  Melahirkan persaingan yang sihat

ü  Menjalinkan kerjasama / saling membantu


v  Pada pendapat anda, apakah kepentingan Jata

    Negara kepada kita?

ü  Bersatu padu

ü  Sanggup berkorban

ü  Kecintaan terhadap tanah air

ü  Supaya rakyat sentiasa bersemangat

ü  Mempertahankan kedaulatan negara


v  Mengapakah lambang-lambang negara perlu

    diwujudkan?

ü  Menunjukkan kesetiaan

ü  Supaya rakyat bersatu padu

ü  Supaya rakyat sentiasa bersemangat

ü  Membangkitkan semangat perjuangan

ü  Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air

ü  Menunjukkan kesanggupan untuk berkorban


v  Sebagai generasi masa kini, bagaimanakah anda

menghayati dan menghormati lambang-lambang

negara Malaysia?

ü  Menghayati maksud lambang-lambang

ü  Mengibarkan jalur gemilang dalam majlis rasmi

ü  Sentiasa berbangga dengan lambang-lambang

ü  Berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan

ü  Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh

      semangat

ü  Memelihara kedudukan jalur gemilang supaya

      tidak dihina


v  Sebagai seorang warganegara yang setia

kepada negara, apakah tindakan yang perlu

diambil terhadap mereka yang membakar

bendera negara?

ü  Melucutkan kewarganegaraan

ü  Menjalani sesi kaunseling

ü  Dikenakan denda

ü  Mengenakan perkhidmatan masyarakat

ü  Dibuang daerah / negeri

ü  Dikenakan hukuman penjara


BAB 8:PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

v  Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan     

    di negara kita adalah bermatlamatkan

perpaduan. Berdasarkan pengetahuan sejarah

anda, bagaimanakah perpaduan boleh dicapai

    melalui dasar-dasar pendidikan?

ü  Belajar di sekolah yang sama

ü  Menggunakan bahasa pengantar yang sama

ü  Menggunakan kurikulum yang sama

ü  Pelajar daripada kaum berlainan boleh

      berinteraksi melalui kokurikulum


v  Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam

    usaha memperkasa perpaduan bangsa.

ü  Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara

ü  Mengamalkan dasar Pendidikan Kebangsaan

ü  Mengamalkan dasar kebudayaan kebangsaan

ü  Merealisasikan sukan sebagai alat perpaduan

ü  Menyemarakkan semangat patriotisme melalui

      sukan / kokurikulum


v  Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah

    semangat perpaduan dapat dipupuk

    melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?

ü  Menggunakan bahasa kebangsaan semasa

      berkomunikasi

ü  Mengamalkan budaya yang baik

ü  Menghormati aktiviti kebudayaan kaum lain

ü  Mengadakan aktiviti perkhemahan pelbagai kaum


v  Sebagai pelajar, apakah peranan anda dalam

    merealisasikan wawasan 2020?

ü  Belajar bersungguh-sunggu

ü  Menyanjung tinggi budaya bangsa

ü  Patuh kepada ajaran agama yang dianuti

ü  Berusaha mengekalkan kemajuan negara

ü  Mewujudkan perpaduan pelajar pelbagai kaum

ü  Pelajar perlu melibatkan diri dalam pengisian

      wawasan

BAB 9  

MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

v  Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin

Malaysia, apakah tindakan yang perlu anda

lakukan untuk mengelakkan berlakunya

peperangan?

ü  Mematuhi dan mengamalkan undang-undang

ü  Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain

ü  Menanam kesedaran pentingnya keamanan

ü  Berbaik-baik dengan semua negara

ü  Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara

      luar


v  Andaikan anda menjadi pemimpin negara pada

hari ini, berikan cadangan untuk mengelakkan

berlakunya Perang Dunia Ketiga.

ü  Penggunaan atom kimia diharamkan

ü  Krisis antarabangsa diselesaikan di meja

      rundingan

ü  Hubungan perdagangan yang adil wajib

      dilaksanakan

ü  Hubungan diplomatik yang baik sentiasa dijalin

      antara negara

ü  Tiada negara boleh campur tangan dalam hal

      negara lain


v  Pada  pengetahuan sejarah anda, nyatakan

    empat sumbangan Malaysia kepada

    Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

ü  Bantuan OIC untuk menubuhkan UIAM

ü  Mendapat pinjaman  daripada Bank Pembangunan Islam

ü  Menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2004

ü  Mengesyorkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan

ü  Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama


v  Pada pengetahuan sejaran anda, apakah usaha-

usaha yang diambil untuk mengatasi masalah

Negara-Negara Selatan?

ü  Meningkatkan kerjasama antara negara

ü  Membantu ekonomi negara yang miskin

ü  Meningkatkan pasaran / jual beli antara negara

ü  Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur

v  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia

    menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan?

ü  Menyalahgunakan hak asasi manusia

ü  Menafikan hak sama rata

ü  Bersifat perkauman

ü  Dasar menindas

ü  Pemerintahan yang zalim

ü  Tidak berperikemanusiaan


v  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

    mengapakah Malaysia perlu mengadakan

hubungan yang baik dengan negara jiran

di rantau Asia Tenggara?

ü  Memajukan sektor pelancongan

ü  Menyediakan latihan dan penyelidikan

ü  Menyemarakkan lagi bidang kebudayaan

ü  Menjamin keselamatan daripada ancaman luar

ü  Meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan

ü  Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia

      Tenggara


v  Pada pandangan anda, apakah kelebihan

    Malaysia menjalin hubungan luar dengan

    semua negara.

ü  Memelihara kesejahteraan rakyat

ü  Memelihara kestabilan politik negara

ü  Membangunkan ekonomi negara

ü  Meningkatkan kemajuan sosial

ü  Menjamin keselamatan negara

ü  Meningkatkan kemajuan perdagangan


v  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia

perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan

antarabangsa / dunia?

v  Mengapakah negara kita perlu memupuk

    hubungan luar dengan negara-negara

    di peringkat antarabangsa?

ü  Mengekalkan kedaulatan negara

ü  Memupuk kesejahteraan dunia

ü  Memelihara kepentingan nasional

ü  Berbaik-baik dengan semua negara

ü  Menjamin keselamatan rakyat dan negara

v  Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia

mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam

menentukan dasar luarnya?

ü  Menjamin keselamatan rakyat

ü  Memelihara kepentingan nasional

ü  Menggalakkan pembangunan

ü  Mengekalkan kedaulatan negara

ü  Menggalakkan kemajuan ekonomi

ü  Mengekalkan keamanan sejagat


v  Pada pandangan anda, apakah kepentingan

    k-masyarakat kepada rakyat Malaysia?

ü  Mampu bersaing di peringkat antarabangsa

ü  Mampu menguasai ilmu terkini

ü  Menjadi masyarakat yang kreatif

ü  Mencipta teknologi baru

ü  Menguasai bahasa asing

ü  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat

ü  Negara akan mencapai taraf negara maju 


v  Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan

memperkenalkan projek Koridor Raya  

Multimedia.

ü  Memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat

ü  Memulakan e-pendidikan, pemasaran tanpa

      sempadan, e-dagang dan penyiaran digital

ü  Menggalakkan perkembangan ICT

ü  Menggalakkan penggunaan ICT secara positif

ü  Pelaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan

      (K-ekonomi) berjalan lancar

ü  Membangunkan ekonomi negara

ü  Meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik

      pada era globalisasi

ü  Melahirkan masyarakat yang bermaklumat


v  Sebagai pelajar, apakah langkah-langkah yang

perlu anda  lakukan bagi menghadapi cabaran   

globalisasi?

ü  Menambah ilmu

ü  Memperkukuhkan jati diri

ü  Menghindari gejala buruk

ü  Memajukan / mempelajari ICT

ü  Mengamalkan gaya hidup yang sihat

ü  Bermotivasi tinggi / kemahiran tinggi

ü  Bersifat inovatif / kreatif / dinamis / kritis

ü  Melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D)

ü  Mementingkan agama / akhlak dalam kehidupan
v  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah langkah

    yang diambil oleh Malaysia dalam

    menghadapi cabaran globalisasi.

ü  Menggalakkan penciptaan baru

ü  Menyediakan peruntukan kewangan yang besar

ü  Menyediakan prasarana untuk pertumbuhan k-

      masyarakat

ü  Membangunkan dan menyusun semula sistem

      pendidikan

ü  Perlaksanaan ekonomi berlandaskan pengetahuan

      (k-ekonomi)

ü  Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan

      pembangunan (R&D)


v  Era globalisasi memperlihatkan hubungan

antarabangsa menjadi lebih giat dan penuh

cabaran.

Sebagai seorang pelajar, apakah usaha yang perlu anda lakukan supaya Malaysia terus bersaing dari segi ekonomi dan sosial            di peringkat dunia?

ü  Mencari ilmu pengetahuan berkaitan teknologi

      maklumat dan komunikasi / Information

     and Communicatioan Technology (ICT)

ü  Mendalami ilmu perniagaan dalam skop yang luas /

      dunia tanpa sempadan

ü  Menyediakan diri untuk menceburi diri dalam

      pelaburan modal intelek

ü  Melibatkan diri dalam perkembangan teknologi

ü  Meneroka ilmu teknologi untuk mendapat

      maklumat

ü  Mempunyai jati diri / nilai kemanusiaan yang tinggi

ü  Sentiasa bersedia menerima perubahan


v  Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh

generasi muda Malaysia untuk memastikan

mereka terus menguasai Teknologi Maklumat

dan Komunikasi (ICT)?

ü  Memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan

ü  Menguasai segala bidang kemahiran tinggi /

      teknologi

ü  Memelihara jati diri

ü  Meningkatkan disiplin diri

ü  Membina semangat / daya saing yang tinggi

ü  Mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang

      hayat

ü  Memanfaatkan prasarana ICT dalam sekolah /

      Sekolah bestari

ü  Melahirkan generasi yang inovatif

ü  Merangsang ciptaan / penemuan baru

27 comments:

 1. Salam Chegu Sejarah, terima kasih kerana prihatin. Buat pengetahuan pembaca saya telah kemaskini KBKK bab 6/ting.5..sila rujuk semula laman blog saya..

  Salam mesra dari Chegu Sejarah..Sebarang kemusykilan bolehlah menghubungi saya melalui laman blog ini. Kongsikan kepada mereka yang mingkin memermlukan.

  ReplyDelete
 2. Terima kasih saudari niesa kerana prihatin. Buat pengetahuan niesa, contoh jawapan kbkk/kbat bagi bab 2/ting 4 adalah merangkumi contoh jawapan kbkk/kbat bab 1/ting4. Ini kerana bab 1 dan bab 2 tingkatan 4 adalah dalam satu tema yang sama iaitu tamadun awal dunia. Ini juga bermaksud bagi jawapan kbat bab 2 ting 4 kita boleh ambil contoh jawapan bab1/ ting 4. Namun begitu, chegu akan cuba membina contoh soalan dan jawapan kbat bab 2 ting 4 dan akan dikemaskink dalam laman blog ini. Sila ikuti laman blog chegu...

  ReplyDelete
 3. 10qqq very much sir salehuddin this helpfull for me..:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is my pleasure to guide people like you. Please follow my blogsite. I wish and pray, with all your effort, you shall earn flying color in history examination.

   Delete
 4. thanx alot sir. i was about to ask the sample questions of chapter 2,but i saw one of your comment up there. again thank you for helping out us.. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is my pleasure..please follow my blogsite...

   Delete
 5. Terima kasih banyak2 cikgu.. Harap bahan ni dapat membantu sy nak jawab exam.. Barakallahufika :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sama2 sofia..sila kongsi dan sebar kepada rakan tentang manfaat laman blog ini. Berkat!

   Delete
 6. cikgu bab 2 form 5 x dak pun

  ReplyDelete
  Replies
  1. Buat pengetahuan calon, jawapan kbat bagi bab 2/ting. 5 adalah sama dengan bab 1/ting. 5 kerana ianya dibawah tema yang sama. Calon boleh mengambil contoh jawapan bab 1/ting 5 sebagai jawapan kbat bab 2/ting. 5. terima kasih kerana prihatin . Chegu akan cuba kemaskini. Sila peka dan prihatin.

   Delete
 7. Replies
  1. Terima kasih kerna prihatin. Chegu akan kemaskini bab 4 tersebut dengan segera. Sila ikuti laman blog chegu. Insya Allah banyak manfaatnya.

   Delete
  2. Perhatian buat gadis mujahidah, chegu dah kemaskini bab tersebut. Sila ikuti laman blog chegu.

   Delete
 8. Cntoh soalan pasal demokrasi xde ke cikgu ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Selalunya dalam bab demkrasi seringkali diuji kepada calon spm tentang kepentingan pemerintahan kepada sesebuah negara. Namun begitu soalan kbat tentang demokrasi boleh ditanya kepada calon seperti : pada pendapat ands apakah kelebihan pemerintahan demokrasi kepaa sesebuah negara?
   Jawapan:
   -rakyat berkuasa menentukan kerajaan
   -mirip kepada pemerintahan dalam piagam madinah
   -menjamin kebebasan individu mengikut peruntukan undang2
   -kerajaan yang dibentuk merupakan amanah dari rakyat
   -menjamin pemerintahan yang adil dan saksama
   -menjamin keamanan dan kestabilan politik
   -hak rakyat terbela
   -intitusi beraja dikekalkan dan menjadi simbol kedaulatan negara
   -memberi peluang kepada kerajaan untuk berkhidmat kepadaa rakyat
   -dll yg munasabah

   Delete
 9. Bagaimanakan cara utk memastikan pilihanraya berjalan dgn lancar?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jika soalan tersebut adalah fakta, maka sila rujuk buku teks tajuk pilihanraya, proses pilihanraya. Jika soalan itu kbat maka jawapan sungguh terbuka dan luas. Antaranya:
   -calon dan pengundi pilihanraya mematuhi peraturan2 di tempat mengundi
   -menambah bilangan anggota polis di kawasan parlimen atau dun.
   -pengundi perlu membuat semakan tentang pendaftaran pemilih
   -pengundi keluar awal mengundi
   -mewujudkan kaunter pertanyaan di kawasan mengundi
   -penyokong parti politik perlu bersikap profesional dan bukannya mengikut perasaan
   -menambah bilangan petugas spr di kawasan mengundi

   Delete
 10. Sekiranya anda pemimpin masa hadapan ,bagaimana utk jadikan pendidikam bertaraf dunia??

  ReplyDelete
  Replies
  1. -mencontohi pendidikan negara maju dan menyesuaikan mengikut acuan malaysia
   -menekankan elemen kbat dalam pelajaran di kelas
   -menyediakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran
   -menyediakan prasarana pendidikan termaju seperti makmal komputer, makmal bahasa dll
   -memperkasakan intitusi perguruan
   -penilaian murid secara menyeluruh merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
   -meneruskan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
   -memperkasakan jawatan pemimpin guru seperti pengetua, guru besar dan gpk
   -meluaskan pengguanan pembelajaran secara maya di sekolah
   -dll yg munasabah

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 11. 1. bagaimanakah m'sia maju seperti turki uthmaniyah
  2. cabaran yg dihadapi m'sia( berkaitan dgn turki) &langkah2 mengatasinya
  3. faktor kemerosotan turki
  4. sebab2 kemajuan turki
  5. mengapakah merupakan kerajaan yg paling kuat ,luas,maju dlm sejarah
  6. menerapkan ciri2 sistem pemerintahan & pentadbiran kerajaan turki dlm sistem pemerintahan & pentadbiran m'sia masa kini

  * bolehkah cikgu memberi banyak lagi pengetahuan dan kbkk tentang turki uthmaniyah
  ** sila cikgu membalas sebelum hari selesa
  TERIMA KASIH

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saudari Joanne Tang, awak perlu belanja chegu ni..banyak yang perlu dijawab. Apa pun Joanne, adalah lebih baik jika cari dahulu jawapannya dan kemudian chegu akan murnikan. Baiklah, berikut merupakan cadangan jawapan chegu:
   1.-mengamalkan sistem kecermerlangan individu dan bukannya berasaskan keturunan
   -pemikiran minda kelas pertama
   -budaya kebersihan diamalkan sebilang masa dan tidak kira peringkat usia
   -menekankan aspek kemajuan lahiriah dan rohaniah
   -mewujudkan rakyat yang bermobiliti sosial yang tinggi

   2. -masalah perpaduan
   -pencerobohan kedaulatan negara
   -menjadi negara maju mengikut acuan sendiri
   -kurang rakyat berminda kelals pertama
   -negara pesisir yang luas

   -menghayati konsep rukun negara
   -memantapkan pertahanan negara dengan mewujudkan zon keselamatan khas
   -menekan kemajuan lahiriah dan rohaniah disamping tidak melupakan budaya orang Timur
   -mewujudkan sistem pendidikan yang menyeluruh merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek
   -memperkasakan pasukan pertahanan perairian dan agenzi berkaitan

   3. -kelemahan pemerintah yang tidak mentadbir dengan cekap dan mengabaikan perintah Allah
   -terlibat dalam kancah politik dunia iaitu perang dunia pertama yang menyaksikan turki dan sekutunya kalah dalsm prang tersebut
   -empayar yang tersangat luas, menyukarkan pentadbiran
   -salah guna kuasa gabenor-gabenor yang memerintah wilayah masing-masing
   -kemunculan kuasa dunia baru yang lebih kuat seperti us, britain.

   4.-menekankan sistem kecemerlangan individu
   -memiliki pasukan tentera yang ampuh
   -dasar diplomasi dan toleransi terhadap wilayah bukan Islam
   -kaya dengan asimilasi kebudayaan yang menarik
   -mementingkan ilmu pengetahuan

   5.mampu bertahan hampir 600 tahun
   -empayar yang sangat luas merangkumi timur dan barat
   -memiliki barisan pemerintah yang cekap, berwibawa dan patuh ajaran agama
   -menjadi pusat jalinan perdagangan antara timur dan barat
   -pusat pertembungan dengan budaya lain di dunia

   6-memperkukuh perundangan Islam seperti kanun sulaiman
   -mewujudkan jawatan pentadbiran islam seperti kadi dan mufti
   -sistem kecemerlangan individu
   -penubuhan tentera elit seperti janissarri. Malaysis telah menubuhkan pasukan khas seperti komando.
   -mobiliti sosial yang luas

   Delete
  2. belanja chegu terima kasih la betul betul terima kasih chegu

   Delete
 12. mengapa tidak ada bab 7

  ReplyDelete
 13. boleh Tanya apa nilai yang boleh dicontohi Malaysia dari turki uthmaniyah?

  ReplyDelete